JavaScript Değişkenleri

JavaScript'te değişkenler verilerin saklandığı kelimelerdir. Bu kelimeler "var" ifadesi kullanılarak tanımlanır.

Değişken Tanımlamak


Yeni bir değişken tanımlarken "var" komutundan faydalanırız. Örneğin sayısal bir ifade olarak 5 (beş) verisi içeren x adında bir değişken oluşturmak için;

JAVASCRIPT Kodu

var x = 5;
Yukarıda tanımladığımız x bir değişkendir ve değeri 5'dir.

Tek bir "var" kullanarak birden fazla değişken oluşturabiliriz, bunun için tanımlanan değişkenler arasında virgül (,) konulur:

JAVASCRIPT Kodu

var x = 1, y = 2, c = 3;
Değişkenleri İsimlendirirken Dikkat Edilecekler:

  • Değişken adları mutlaka A-Z ya da a-z aralığında bir harf ile başlar, sayı ile başlayamaz.
  • Değişkenler bazı durumlarda $ ya da _ ile de başlayabilir.
  • Değişken adları büyük - küçük harf duyarlıdır. Yani var x = 5 ile var X = 5 farklı değişkenlerdir.

Değişken Veri Türleri


Değişkenler birçok veri türü saklayabilmektedir. Bunların başlıcaları; metin, sayısal, mantıksal, dize ve objelerdir.

Yazı Verisi (String)

String veriler söz dizelerini depolar. Bu tarz verilerin değerlerini girerken tırnak (") ya da kesme işareti (') kullanılır.

JAVASCRIPT Kodu

var adi = "Murat";          // tırnak kullandık
var soyadi = 'Elicaliskan'; // kesme işareti kullandık
Sayısal Veri (Numbers)

Sayısal bir değeri olan değişkenler oluştururken sadece sayılardan faydalanırız. Ayrıca nokta (.) kullanarak ondalıklı sayı girişi yapabiliriz.

JAVASCRIPT Kodu

var pi = 3.14; // Ondalıklı
var r = 5;     // Tam Sayı
Mantıksal Veri (Boolean)

Bazı değişkenler sadece iki veri içerebilir. İfade ya doğrudur (true) ya da yanlış (false).

JAVASCRIPT Kodu

var x = true;
var y = false;
Mantıksal veriler genellikle koşul gerektiren ifadeler için kullanılır.

Dize Verisi (Array)

Dize, bir veri türünde birden fazla veri içeren değişken topluluğudur. Dize oluştururken köşeli parantez kullanır ve değerleri virgül ile ayırırız.

JAVASCRIPT Kodu

var arabalar = [ "Toros", "Broadway", "Megan" ]; // Yazı dizesi
var fiyatlar = [ 5000, 10000, 15000 ]; // Sayısal dize
Nesneler - Veri İkilileri (Object)

Nesneler, alt değişkenler ve bunların değerlerini barındıran veri türüdür. Bu alt değişkenler sıralanırken kıvrım parantezler kullanılır; isim:deger şeklinde ve virgüllerle ayrılarak yazılır.

JAVASCRIPT Kodu

var kullanici = { adi:"Murat", soyadi:"Elicaliskan" };
Boş ve Tanımsız Veriler (Undefined & Null)

Bazı değişkenlerin herhangi bir değeri yoktur, veri içermezler. Bir veri içermeyen değişken oluştururken var degisken; şeklinde yazılır. Yani eşittir (=) operatörü ile bir veri girişi yapılmaz.

Bazen bir değişkenin sahip olduğu veriyi silmek gerekebilir. Bunun içinse null kullanılır.

JAVASCRIPT Kodu

var isim;         // isim değişkeni veri içermez.
kullanici = null; // kullanici değişkeninin verisi silinir.

Veri Türünü Tespit Etmek (typeof)


typeof operatörünü kullanarak bir değişkenin türünü sorgulayabilirsiniz.

JAVASCRIPT Kodu

typeof "Murat"                // string 
typeof 3.14                   // number
typeof false                  // boolean
typeof [1,2,3,4]              // object
typeof {name:'Murat', age:34} // object

Değişkenin Veri Türünü Değiştirmek


JavaScript'in değişkenleri dinamiktir. Yani veri türleri yeni değerler atanarak kolaylıkla değiştirilebilir. Aşağıdaki örnekte x değişkeni sırasıyla tanımlanmış sonra x değişkenine sayısal veri girilmiş ve metin verisi girilmiştir;

JAVASCRIPT Kodu

var x;           // x'in veri türü tanımsız
var x = 100;     // x, sayısal bir ifade oldu
var x = "Murat"; // şimdi x, metin ifade ediyor